Arbejdsform

Første session

Den første session varer 2 timer, og er en form for indledende snak og afklaring, hvor du fortæller om dig

selv og ligeledes om, hvorfor du søger terapeut. Nogle mennesker har nogle specifikke ting, som de har brug

for støtte til at arbejde med i terapi. Andre kan blot mærke, at de ikke er helt glade og tilfredse, men ved ikke

helt, hvor ”skoen trykker” og har derfor brug for støtte til at finde ud af det. Du har måske også nogle spørgs-

mål til mig, og jeg stiller ligeledes dig nogle spørgsmål, så jeg kan få et indtryk af, om jeg kan støtte dig i det,

som du ønsker at arbejde med. Det er også vigtigt, du mærker efter,

om du føler dig godt tilpas – og om du har lyst til at gå i terapi hos

mig. Den første session laver vi også lidt kropsarbejde, så du kan få

en oplevelse af, hvad det går ud på. Hvis du er afklaret, laver vi en af-

tale om terapiforløb.

 

Aftale om terapiforløb

Når du har besluttet dig for at gå i terapi hos mig, laver vi i fællesskab

en aftale om indholdet i terapiforløbet. Dette kan foregå ved første

og/eller anden session. Det vil sige, at vi snakker nærmere om, hvad

det er du ønsker at opnå med at gå i terapi og sætter på den måde

nogle mål og rammer for terapiforløbet. Samtidig aftaler vi et kortere

eller længerevarende forløb – alt afhængig af, hvad dine behov,

 ønsker og mål er for terapien, hvad du har med ”i rygsækken” – og

hvilket niveau, du ønsker at arbejde med tingene. Som regel aftales

nogle gange, hvor vi evaluerer forløbet og udbyttet af terapien - og

Personlig udvikling er en proces

 

•  Motivation

•  Øget selvindsigt

•  Forståelse

•  Accept og selverkendelse

•  Forløsning og healing

•  Indlæring

•  Træning

•  Integration

 

     læs mere...

 

 

derefter tager stilling til, om terapiforløbet skal fortsætte. For at opnå et optimalt udbytte af terapien, er et

regelmæssigt forløb at anbefale. Formålet med aftalen er at sikre, at du får arbejdet med de problematikker,

som du i første omgang søgte hjælp til. Indholdet i en aftale kan selvfølgelig godt ændre sig undervejs, hvis

der dukker noget op, som er vigtigere og/eller nødvendigt at arbejde med, før det oprindelig aftalte.

Så evaluerer ændrer vi aftalen, så den passer til de nye mål. 

Terapiforløb

De efterfølgende sessioner varer 1 ½ time, hvor der arbejdes med aftalte temaer – i form af samtale og krops-

arbejde. Det som du arbejder med i terapien sanses, erkendes, forstås, rummes og integreres på forskellige

niveauer – såvel kropsligt, forståelsesmæssigt, verbalt og energetisk.

 

Når du vælger at gå i terapi, har jeg en forventning om, at du er motiveret for at arbejde med din personlige

udvikling for at opnå det, du ønsker med terapien. Min rolle er at støtte dig i din udviklingsproces - dvs. jeg

møder dig, hvor du er - med nærvær og respekt for dine oplevelser, dine følelser og det du arbejder med i

terapien.

 

Især i starten af forløbet er det vigtigt at tage udgangspunkt i dine nuværende ressourcer og samtidig opbygge

nye ressourcer og udvikle nye konstruktive ”spor”. At nedbryde gamle forsvar og mønstre er ikke hensigts-

mæssigt, hvis ikke der er nye valgmuligheder, ressourcer og færdigheder til at erstatte forsvarene! (Der skal

ligeledes ressourcer og styrke til at arbejde med tingene undervejs – og for at kunne integrere det i hverdagen.)

 

Vi tager udgangspunkt i dine nutidige problemer – og formålet er at opbygge dine ressourcer, så du bliver

bedre til at  tackle nutidige problematikker, og på den måde opnår større livsglæde, tilfredshed og livskvalitet.

De nutidige problemer kan dog godt have en relation til fortiden, hvorfor der også kan indgå regressiv terapi,

hvor gamle mønstre og oplevelser bearbejdes og forløses – således at livshistoriske programmeringer ikke

længere styrer dit liv i nuet.

 

I terapiforløbet er der fokus på at skabe sammenhæng mellem det, som sker i terapien – og så din dagligdag

og dit liv uden for terapi-rummet. Det skal ikke være to forskellige verdner – men der imod 2 områder i dit liv,

som du skal have til at smelte sammen. Derfor er det også vigtigt, at du træner, bruger og integrerer dine nye

ressourcer og færdigheder i din hverdag og i dit liv. På den måde vil du forankre det i din krop, din psyke og

dine handlinger – og opnå størst integration!

 

Indhold/elementer i terapien

 

Samtalen og kropsarbejdet er integreret i hinanden – og er ikke enten eller – men forbundet. Når man f.eks.

snakker om reaktionsmønstre i forskellige problematiske situationer – arbejdes der både psykologisk og

forståelsesmæssigt med reaktionsmønstrene – og samtidig undersøges de kropslige tilsvar (reaktioner) til de

psykologiske temaer.

 

Nedenstående er grundlæggende indhold i terapien og væsentlige elementer, som du har brug for i forhold

til at udvikle dig personligt.

 

Samtale

Samtalen har flere formål. Sommetider er det at få lov at fortælle og sætte ord på følelser, tanker, oplevelser

m.v. en forløsning i sig selv, hvis man har gået rundt med tingene for sig selv længe. Desuden giver samtalen

mulighed for at få støtte til at se sammenhænge i forskellige mønstre og reaktioner – og dermed også mulighed

for selvindsigt og forståelse, som er udgangspunkt for at skabe ændringer. Ofte sker selvindsigten også helt

af sig selv, blot ved at høre sig selv sætte ord på tingene.

 

Træning af kropsbevidsthed

Din krop giver dig direkte adgang til dit inde liv – idet den sender dig mange informationer om, hvordan du har

det fysisk som psykisk. Om du f.eks. er glad, vred, ked af det osv. Eller om du er træt, har ondt, er fyldt med

energi. Den udtrykker dine behov og hvad du har lyst til. Den fortæller dig, hvis dine grænser overtrædes –

eller hvis du har brug for nærhed, kontakt og omsorg. Når du bliver bedre til at rette opmærksomheden indad,

og sanse din krop helt konkret samt lære at tolke din krops signaler, er det en direkte vej til selvindsigt samtidig

med, samtidig med du bliver bedre til at tage vare på dig selv – fysisk som psykisk. Ligeledes får du ofte også

mere tillid til at mærke dine følelser – fordi du oplever, at du ved hjælp af kroppen er i stand til at rumme og

håndtere dine følelser, tanker og al din energi konstruktivt. Når du først kan mærke i dig selv indefra og hvad

der har betydning for dig – bliver det også nemmere at udtrykke dig klart og tydeligt, hvilket igen skaber bedre

samspil med andre. Når der arbejdes med kropsbevidstheden indgår følgende begreber, som godt kan lappe

ind over hinanden:

 

•  Kropssansning: Konkret fysiske sansninger i kroppen (eks. kulde/varme, prikken, spændinger, smerte,

    hjertebanken, puls, åndedræt, rysten, kildren i maven, tårer i øjnene m.v.)

 

•  Kropsoplevelse: Følelser, tanker, forestillinger (kan f.eks. komme til udtryk via indre billeder, lyd, smag,

    farve, symboler, metaforer m.v.)

 

•  Kropsudtryk: Bevægelser, lyde, impulser, reaktioner (som kan være både ubevidste, bevidste, verbale,

    nonverbale, spontane og viljesbestemte).

 

•  Kropsholdning: Hvad fortæller kroppen uden ord? Hvordan sidder, står og går du?

 

I arbejdet med kropsbevidstheden er et vigtigt led at sætte ord på de forskellige kropssansninger, krops-

oplevelser og kropsudtryk – idet der bygges bro mellem krop og forståelse og medvirker til selvforståelse og

"selvfølelse".

 

Fysiske øvelser – Ressourceopbyggende færdighedstræning

 

De fysiske øvelser tager udgangspunkt i ressourceopbyggende færdighedstræning, hvor første skridt er at

skabe kontakt til din krops iboende ressourcer og musklernes intelligens. Dette sker ved at lave nogle øvelser,

som aktiverer de jeg-/handlefærdigheder, som er relateret til de temaer, som der arbejdes med i terapien.

Øvelserne puster liv i tabte, glemte og/eller tilbageholdte, undertrykte impulser og færdigheder. Formålet er at

få adgang til dine ressourcer og færdigheder, at udvikle dem og etablere nye brugbare og konstruktive ”spor”

i forhold til at mestre dine følelser, tanker, kraft, energi, handlinger, udtryk og kontakt til andre m.v. At have

færdigheder til at mestre det som sker – og til at mestre dit liv. Dette er såvel kropsligt, psykisk, forståelses-

mæssigt og socialt - så der skabes overensstemmelse mellem dine indre oplevelser og intentioner – og så dit

ydre udtryk og handlinger. Dermed lære du at bruge din krop, så den understøtter dine følelser, behov, lyst,

og dine handlinger.

 

Præcis individuel dosering

 

Præcis individuel ”dosering” i de fysiske øvelser og færdighedstræning er afgørende for at få det optimale ud

af øvelserne. Det handler om at finde frem til netop de øvelser – og den måde at lave øvelserne på – som giver

adgang til dine ressourcer, mest nærvær og liv – et autentisk nærvær, hvor du kommer inde fra kerne af dig selv.

 

Jeg kan ud fra min erfaring og viden støtte og guide dig, men hensigten er, at du bliver din egen autoritet og

finder din egen indre styring ud fra din egen oplevelse og erfaring med øvelserne.

 

Basale jeg- & handle-færdigheder

 

Der kan arbejdes med flere forskellige jeg- & handle-færdigheder i terapien, alt efter hvad behovet er. Dog er de

mest basale jeg-færdigheder jordforbindelse/virkelighedsopfattelse, centrering, afgrænsning og rumning/

energiopbygning grundlæggende og indgår centralt og som udgangspunkt for øvrigt arbejde.

 

•  Jordforbindelse/virkelighedsopfattelse: at kunne bevare ”benene på jorden” og bruge underlagets støtte

    til at ved sig selv, at forholde sig til virkeligheden og lære at ”teste realiteterne”.

 

•  Centrering: at være i kontakt med dig selv og andre dybt inde fra dig selv, oplevelse af eget center 

    (din kerne og kroppens midtpunkt), personlig fylde, roller og selvværd.

 

 Afgrænsning: at mærke og udvikle egne grænser udad til, at fylde eget rum ud indefra, at kunne adskille

    sig selv og sin energi fra andre.

 

•  Rumning/energiopbygning: at rumme sine følelser og sig selv, at holde sammen på sig selv, at rumme

    højt energi-niveau.

 

Desuden kan der arbejdes med følgende jeg-færdigheder: tilknytningsevne, holdning/positionering, balance,

kognitive færdigheder, energiopbygning, personlig fremtræden, kontaktfærdigheder samt kønsfærdigheder.

 

Samspil og kontakt

 

Som udgangspunkt er det nødvendigt, at du som klient oplever dig mødt, respekteret og rummet  af mig som

terapeuten– for at kunne åbne op og arbejde med tingene. Desuden foregår samspillet og kontakten via

samtalen, opmærksomhed og nærvær, og ved at jeg støtter dig i at udføre de fysiske øvelser, så du får den

optimale virkning af øvelserne. Hovedparten af de problematikker, der arbejdes med i terapi, omhandler

oplevelse af sig selv i samspil og kontakt med andre. Derfor er samspillet og kontakten mellem klient og terapeut

også væsentlige elementer i forhold til healing og bearbejdelse af problematikkerne.

 

Bodymap- En muskeltest

 

Bodymappen er en muskeltest, hvor terapeuten mærker og registrerer spændingsgraden i 125 af kroppens

muskler. Muskeltesten giver et nuanceret billede af dig, dine fysiske og psykiske ressourcer, begrænsninger

samt udviklingsmuligheder, hvilket kan være en fordel og en brugbar ramme for at arbejde med din

personlige udvikling. Jeg laver ikke selv den fulde Bodymap (125 muskler), men kan henvise til andre

Bodynamic Analytikere. Det er  dog ikke nødvendigt eller et krav at få lavet den fulde Bodymap for at gå i

krops- & psykoterapi hos mig!

 

Øvrige Bodynamic-værktøjer og modeller

 

I terapien inddrages også andre Bodynamic-værktøjer og modeller, som er relevante i forhold til, det som du

arbejder med i terapien.

 

til top

 

Krops- & Psykoterapi

        Udviklings temaer

        Arbejdsform

        Bodynamic

        NADA-Øre-akupunktur

        Praktisk info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind your body